三從四德 tam tòng tứ đức
♦ Trong xã hội thời xưa, tam tòng tứ đức chỉ các đức tính mà người đàn bà phải tuân theo. Tam tòng : tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử , , . Tứ đức : phụ đức, phụ ngôn, phụ dong, phụ công , , , .