反輸一帖 phản thâu nhất thiếp
♦ Đáng lẽ phải được thắng, kết quả hóa ra bị thua. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Đương hạ Phương ma ma phản thâu nhất thiếp, chỉ đắc an bài tửu phạn, khoản đãi liễu công sai , , (Quyển tam ngũ).