是非 thị phi
♦ Đúng sai, phải trái. ◇Lễ Kí : Phù lễ giả, sở dĩ định thân sơ, quyết hiềm nghi, biệt đồng dị, minh thị phi dã , , , , (Khúc lễ thượng ).
♦ Biện biệt đúng sai, phải trái. ◇Mạnh Tử : Vô thị phi chi tâm, phi nhân dã , (Công Tôn Sửu thượng ).
♦ Chê khen, bình luận. ◇Phù sanh lục kí : Dư phàm sự hỉ độc xuất kỉ kiến, bất tiết tùy nhân thị phi , (Lãng du kí khoái ).
♦ Chỉ tiêu chuẩn phải trái, đúng sai. ◇Tô Thức : Nhàn yến ngôn nhân nghĩa, Thị phi an khả vô , (Lưu Tráng Dư trưởng quan thị thị đường 輿).
♦ Miệng lưỡi, cãi cọ. ◇Lão Xá : Hảo gia hỏa, tái chiêu xuất nhất tràng thị phi lai, ngã phi tử tại ngục lí bất khả , , (Tứ thế đồng đường , Lục ngũ ).
♦ Việc sai quấy. ◇Kim Bình Mai : Ngã vi hạ thậm ma thị phi, tác hạ thậm ma đãi lai, như hà bình không đả phát ngã xuất khứ , , (Đệ bát lục hồi).