花帳 hoa trướng
♦ Chỉ trướng mục hư giả. § Cũng viết là hoa trướng . ◇Tây du kí 西: Bả đông tây khai cá hoa trướng nhi, lạc tha nhị tam lưỡng ngân tử, mãi kiện cẩm y quá hàn, khước bất thị hảo? 西, , , ? (Đệ bát cửu hồi).