經年 kinh niên
♦ Trải qua một năm hoặc mấy năm. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Sung tốt, Lí Quách nữ các dục lệnh kì mẫu hợp táng, kinh niên bất quyết , , (Thế thuyết tân ngữ , Hiền viện ).
♦ Hình dung thời gian lâu dài. ◇Bạch Cư Dị : Trú dạ bất phi khứ, Kinh niên thủ cố lâm , (Từ ô dạ đề ).