貝母 bối mẫu
♦ Cỏ bối mẫu . Còn gọi là cỏ manh . § Dùng làm thuốc trị ho, làm tan đờm, v.v. ◇A Anh : Thướng san cương thải bối mẫu vi đích thị trị bệnh (Hứa Mục phu nhân ).