鐵券丹書 thiết khoán đan thư
♦ Khế ước ghi vào sách sắt, chữ viết bàng son. Ngày xưa, chỉ tờ chứng vua chúa ban tặng cho công thần được hưởng đặc quyền đời đời miễn tội.