遺骸 di hài
♦ Xác người chết còn lại. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Lưu An trụ khí đảo tại địa đa thì, tiệm tiệm tô tỉnh chuyển lai, đối trước phụ mẫu đích di hài, phóng thanh đại khốc , , , (Quyển tam tam).