常禮 thường lễ
♦ Nghi lễ thông thường. ◇Hán Thư : Cổ giả đàn tràng hữu thường xứ, liệu yên hữu thường dụng, tán kiến hữu thường lễ , , (Giao tự chí hạ ).