門房 môn phòng
♦ Những phòng ở hai bên cửa chính. ◇Dụ thế minh ngôn : Chỉ thị đại nương phân phó tại na nhất môn phòng an hiết? ? (Quyển nhất, Tương Hưng Ca trùng hội Trân Châu Sam ).
♦ Phòng nhỏ đặt bên trong cổng chính, có người canh giữ chỉ dẫn khách ra vào. § Nay gọi là truyền đạt thất . ◇Hảo cầu truyện : Môn lâu lưỡng bàng, hữu lưỡng gian môn phòng, hứa đa nhân tại nội khán thủ , , (Đệ nhị hồi ).
♦ Người canh giữ cửa trong một cơ quan, đoàn thể, học hiệu hoặc nhà quyền quý. ◎Như: Trương đại thúc đích chức nghiệp thị môn phòng .
♦ Dòng họ xa. ◇Ngụy thư : Tăng luật thất thập cửu chương, môn phòng chi tru thập hữu tam, đại tích tam thập ngũ, hình lục thập nhị , , , (Hình phạt chí ).