管家 quản gia
♦ Quản lí việc nhà. ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim thái thái cánh bất đại quản sự, đô thị Liễn nhị nãi nãi quản gia liễu , (Đệ lục hồi) Hiện giờ bà Hai không nhìn đến việc gì, tất cả đều giao cho mợ Hai Liễn (chỉ Phượng thư) trông coi.
♦ Ngày xưa quan liêu, nhà giàu giao cho một người đày tớ (bộc nhân ), có địa vị tương đối cao, giữ việc quản lí gia sản và sự vụ thường ngày, gọi là quản gia . Cũng dùng làm tiếng kính xưng đối với một đày tớ, người hầu bình thường. ◇Diệp Hiến Tổ : Quản gia hữu mạn, nhĩ hồi khứ dữ ngã đa đa bái thượng lão phu nhân , (Loan bề kí , Nhập đạo ).
♦ Ngày nay, chỉ người quản lí tài vật hoặc phụ trách sự việc thường ngày cho một tập thể.