當心 đương tâm
♦ Ngang với ngực, ngang mức với chỗ trái tim. ◇Lễ Kí : Phàm phụng giả đương tâm, đề giả đương đái , (Khúc lễ hạ ).
♦ Ngay ngực; ở ngay chỗ trái tim. ◇Trang Tử : Phù phẫn súc chi khí, tán nhi bất phản, tắc vi bất túc; thượng nhi bất hạ, tắc sử nhân thiện nộ; hạ nhi bất thượng, tắc sử nhân thiện vong; bất thượng bất hạ, trung thân đương tâm, tắc vi bệnh 忿, , ; , 使; , 使; , , (Đạt sanh ) Kìa cái khí giận dữ, tán mà không trở lại, thì thành chứng bất túc; lên mà không xuống, thì khiến người hay giận; xuống mà không lên, thì khiến người hay quên; không lên không xuống, ở giữa mình ngay chỗ tim, thì sinh bệnh.
♦ Phiếm chỉ chính giữa. ◇Đinh Linh : Tha trạm tại nhai đương tâm, đầu hữu ta phát vựng, nhất đại phiến hắc ám áp liễu hạ lai , , (Pháp võng ).
♦ Lưu tâm, lưu ý, coi chừng, cẩn thận. ◇Cảnh thế thông ngôn : Giá tiểu nhị tại gia lí tiểu tâm cẩn thận, thiêu hương tảo địa, kiện kiện đương tâm , , (Kiều Ngạn Kiệt nhất thiếp phá gia ).
♦ Quan tâm. ◇Lí Cật Nhân : Nhất bàn thụ chánh trị bất lương chi hại đích nhân môn, chỉ hiểu đắc thảo yếm chánh trị, khước đối chánh trị tịnh bất đương tâm , , (Thiên ma vũ , Đệ nhị lục chương).
♦ Phù hợp tâm ý. ◇Vô danh thị : Phương Nhạc Phi ngục cụ, nhất nhật (Tần) Cối độc cư thư thất (...) nhược hữu tư giả. Vương Thị khuy kiến tiếu viết: Lão hán hà nhất vô quyết da? Tróc hổ dị, phóng hổ nan dã. (Tần) Cối xế nhiên đương tâm, trí phiến chỉ phó nhập ngục , (...). : ? , . , (Triều dã di kỉ ). § Vương Thị là vợ Tần Cối, hai người tâm đầu ý hợp, cùng nhau hãm hại dũng tướng Nhạc Phi, — bị đem hạ ngục ở Phong Ba đình , Hàng Châu , tỉnh Chiết Giang .