破家 phá gia
♦ Tiêu tan hết gia sản. ◎Như: phá gia bại nghiệp .
♦ Nước mất nhà tan, quốc gia phá hủy. ◇Sử Kí : Nhân quân vô ngu trí hiền bất tiếu, mạc bất dục cầu trung dĩ tự vi, cử hiền dĩ tự tá, nhiên vong quốc phá gia tương tùy chúc , , , (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Người làm vua, không kể dại hay khôn, hiền hay dở, đều muốn tìm kẻ trung thần để trị nước, cất nhắc kẻ giỏi để giúp mình. Vậy mà chuyện nước mất nhà tan thì cứ kế tiếp nhau diễn ra.
♦ Tên một giống chim yêu quái (theo truyền thuyết). ◇Tiêu Cám : Thành thượng hữu ô, tự danh phá gia, chiêu hô đam độc, vi quốc hoạn tai , , , (Dịch lâm , Khôn chi mông ).