成親 thành thân
♦ Kết hôn. ◇Tuyên Hòa di sự : Toại tương nô nô giá dữ tha, kim thành thân lục nhật hĩ , (Hậu tập ).
♦ Thành tựu danh vọng cho cha mình. ◇Lễ Kí : Công viết: Cảm vấn hà vị thành thân? Khổng Tử đối viết: Quân tử dã giả, nhân chi thành danh dã, bách tính quy chi danh, vị chi quân tử chi tử, thị sử kì thân vi quân tử dã, thị vi thành kì thân chi danh dã dĩ : ? : , , , , 使, (Ai Công vấn ).