城隍 thành hoàng
♦ Tường thành và hào bao quanh. ◇Ban Cố : Kinh sư tu cung thất, tuấn thành hoàng, khởi uyển hữu, dĩ bị chế độ , , , (Lưỡng đô phú , Tự ).
♦ Phiếm chỉ thành trì. ◇Hàn San : Nông gia tạm hạ san, Nhập đáo thành hoàng lí , (Thi ).
♦ Thần cai quản che chở thành trì. ◇Bắc Tề Thư : Thành trung tiên hữu thần từ nhất sở, tục hiệu thành hoàng thần, công tư mỗi hữu kì đảo , , (Mộ Dung Nghiễm truyện ).