桃花命 đào hoa mệnh
♦ Chỉ người con gái bạc mệnh (ngày xưa). ◇Ngoạn hoa chủ nhân : Tưởng chỉ tưởng giá oan tao thị đào hoa mệnh lí tương chiêu (Trang lâu kí , Phát thư ).