造物者 tạo vật giả
♦ Thần sáng tạo ra muôn vật. Chỉ đại tự nhiên. ◇Liễu Tông Nguyên : Dương dương hồ dữ tạo vật giả du, nhi bất tri kì sở cùng , (Thủy đắc tây san yến du kí 西).