精兵 tinh binh
♦ Binh lính tinh nhuệ. ◇Sử Kí : Tức lệnh chư tướng kích Tề, nhi tự dĩ tinh binh tam vạn nhân, nam tòng Lỗ xuất Hồ Lăng , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Hạng Vũ) liền sai các tướng đánh Tề, còn tự mình đem ba vạn quân tinh nhuệ, theo đường qua nước Lỗ về hướng nam, sang đất Hồ Lăng.
♦ Vũ khí tinh xảo. ◇Sử Kí : Phù Ngô, thành cao dĩ hậu, địa quảng dĩ thâm, giáp kiên dĩ tân, sĩ tuyển dĩ bão, trọng khí tinh binh tận tại kì trung , , , , , (Trọng Ni đệ tử truyện ).