雙親 song thân
♦ Cha mẹ. ◇Ba Kim : Tại gia lí đắc trước song thân đích chung ái, tại tư thục đắc đáo tiên sanh đích tán mĩ , (Gia , Lục).