洗冤 tẩy oan
♦ Rửa sạch oanh khuất. ◇Trần Nhữ Nguyên : Tạc ti nhân dĩ thướng tẩy oan chi độc, tưởng thánh chủ tức hữu xá tội chi điều , (Kim Liên kí , Tứ hoàn ).