文武 văn vũ
♦ Văn đức và võ công; văn trị và việc võ. ◇Lã Thị Xuân Thu : Văn vũ tận thắng, hà địch chi bất phục , (Bất quảng ).
♦ Đặc chỉ việc võ, việc quân. ◇Phạm Trọng Yêm : Thần liêu chi trung, tố hữu tài thức, khả tứ Tôn Ngô chi thư, sử tri văn vũ chi phương , , , 使 (Thượng chấp chánh thư ).
♦ Tài văn và võ lược. ◇Hán Thư : Bình Lăng Chu Vân, kiêm tư văn vũ , (Chu Vân truyện ).
♦ Quan văn và quan võ, văn thần và vũ tướng. ◇Tào Ngu : Tha đích tửu lượng hách trước liễu nhất triêu văn vũ (Vương Chiêu Quân , Đệ nhị mạc).
♦ Lửa nhỏ và lửa mạnh. ◇Đào Cốc : Hỏa tu văn vũ, khẩn mạn đắc trúng , (Thanh dị lục , Dược ).
♦ Tức Chu Văn Vương Chu Vũ Vương .