重臣 trọng thần
♦ Đại thần, người bề tôi gách vác trách nhiệm lớn lao. ◇Hán Thư : Xa kị tướng quân An Thế sự Hiếu Vũ Hoàng Đế tam thập dư niên, trung tín cẩn hậu, cần lao chánh sự, túc dạ bất đãi; dữ đại tướng quân định sách, thiên hạ thụ kì phúc, quốc gia trọng thần dã , , , ; , , (Trương Thang truyện ).
♦ Quyền thần, bề tôi có quyền lực lớn. ◇Hàn Phi Tử : Minh chủ chi quốc, hữu quý thần vô trọng thần (...) trọng thần giả, ngôn thính nhi lực đa giả dã , (...), (Bát thuyết ).