王臣 vương thần
♦ Bề tôi của vua. ◇Thi Kinh : Suất thổ chi tân, Mạc phi vương thần , (Tiểu nhã , Bắc san ) Noi theo đất ven bờ, Chẳng ai không phải là bề tôi của vua.
♦ Bề tôi gánh vác, giúp đỡ, sửa trị vương thất (tức là hết lòng hết sức phò vua). ◇Tấn Thư : Khanh tại triều chánh sắc, bất nhự nhu thổ cương, trung lượng chí đáo. Khả vị vương thần dã , , . (Hùng Viễn truyện ).