公私 công tư
♦ Chung cả nước và riêng từng người. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thì Hạo cư Vũ Xương, Dương Châu bách tính tố lưu cung cấp, thậm khổ chi; hựu xa xỉ vô độ, công tư quỹ phạp , , ; , (Đệ 120 hồi) Lúc đó Hạo đóng ở thành Vũ Xương, nhân dân trong xứ Dương Châu phải ngược thuyền cung cấp, khổ ải trăm bề; tính Hạo lại xa xỉ không có chừng mực, của công của tư khan cạn.