黃巢 hoàng sào
♦ Hoàng Sào (?-884). Người đời Đường, ở Tào Châu , làm nghề buôn bán muối, gom tiền tụ tập nhiều người, biết thu nạp những kẻ lưu vong. Thời Hi Tông cầm quân đánh phá Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Đông..., vây hãm Trường An, tự xưng là Tề Đế . Sau bị Lí Khắc Dụng dẹp yên; Hoàng Sào phải tự vẫn chết.