城下之盟 thành hạ chi minh
♦ Khi quân địch đến dưới thành, trong thành không chống lại được, phải chịu nhục chấp nhận ăn thề (tức là làm minh ước ). ◇Tả truyện : Đại bại chi, vi thành hạ chi minh nhi hoàn , (Hoàn Công thập nhị niên ).
♦ Phiếm chỉ việc chịu bức bách kí kết những điều ước nhục nhã. ◇Hạ Tiếp : Anh nhân dĩ tại Hương Cảng xuất thị khởi tạo phòng ốc mã đầu, thị vi kỉ hữu. Vị kỉ tướng quân tham tán chí Việt, toại dĩ lục bách vạn cập Hương Cảng nhất đảo, vi thành hạ chi minh , . , , (Trung Tây kỉ sự 西, Hỗ thị đương án ).