歸神 quy thần
♦ Chết. § Cũng nói là quy hồn . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quan Công dạ tẩu Lâm Tự, vi Ngô tướng sở hoạch, nghĩa bất khuất tiết, phụ tử quy thần , , , (Đệ thất thất hồi) Quan Công thâu đêm chạy đến Lâm Tự, bị tướng Ngô bắt, vì giữ nghĩa không chịu khuất, cha con đều chết.
♦ Ngưng thần. ◇Mai Thừa : Lưu lãm vô cùng, quy thần nhật mẫu , (Thất phát ).
♦ Tĩnh tính dưỡng tâm. ◇Viên Hoành : Ngô tương nham tê quy thần, trớ tước nguyên khí, dĩ tu Bá Dương, Bành Tổ chi thuật , , (Hậu Hán kỉ , Linh Đế kỉ thượng ).