大冠 đại quan
♦ Mũ quan võ. ◇Chiến quốc sách : (Điền Đan) toại công Địch, tam nguyệt nhi bất khắc chi dã. Tề anh nhi dao viết: Đại quan nhược ki, tu kiếm trụ di. Công Địch bất năng (), . : , . (Tề sách lục ) (Điền Đan) đi đánh rợ Địch, ba tháng mà không thắng được. Trẻ con nước Tề hát bài đồng dao rằng: Mũ to bằng cái sàng, gươm dài tới cằm, đánh rợ Địch không thắng.
♦ Mũ cao. ◇Nhan thị gia huấn : Lương thế sĩ đại phu, giai thượng bao y bác đái, đại quan cao lí, xuất tắc xa dư, nhập tắc phù thị , , , 輿, (Thiệp vụ ).