太廟 thái miếu
♦ Điện thờ tổ của vua. ◇Luận Ngữ : Tử nhập thái miếu, mỗi sự vấn , (Bát dật ) Khổng tử vào thái miếu (miếu thờ Chu công ở nước Lỗ), thấy gì cũng hỏi. § Hỏi từng chút cho biết kĩ, đó là thái độ kính cẩn, đó là lễ.