夫榮妻貴 phu vinh thê quý
♦ Ngày xưa đàn bà không có tước vị, cưới chồng rồi theo chồng, chồng được tôn trọng ở triều đình, thì vợ được quý trọng ở nhà. Sau lấy câu phu vinh thê quý để nói chồng vinh hiển, thì vợ được tôn quý. ◇Giả Trọng Danh : Ngã như kim gia đạo hưng long, môn an hộ thái, phu vinh thê quý , , (Thăng tiên mộng , Đệ nhị chiệp).