遺形 di hình
♦ Siêu thoát hình hài, tinh thần đi vào cảnh giới quên mất cái ta (vong ngã ). ◇Lục Cơ : Di hình Linh Nhạc, cố cảnh vong quy , (Vương tử kiều tán ).
♦ Đạo giáo chỉ xác giải thoát lên tiên. ◇Lục Vân : Mai Công chỉ cảnh, hữu hoàng di hình , (Đăng hà tụng ).
♦ Di thể, di hài. ◇Tống Thư : Thị danh Như Lai, ứng cung chánh giác, di hình xá lợi, tạo chư tháp tượng , , , (Di Man truyện , A la đan quốc ).
♦ Hình mạo để lại. Hình thể, hình thức. ◇Cao Thích : Tư tráng chí ư minh mịch, Vấn di hình ư kinh kỉ , (Hoàn kinh thứ tuy dương tế trương tuần hứa viễn văn ).