賀功 hạ công
♦ Mừng công thắng trận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bát lộ chư hầu đồng thỉnh Huyền Đức, Quan, Trương hạ công, sử nhân khứ Viên Thiệu trại trung báo tiệp , , , 使 (Đệ lục hồi) Chư hầu tám xứ cùng mời Huyền Đức, Quan Công, Trương Phi đến mừng công thắng trận rồi sai người về trại Viên Thiệu báo tin mừng.