擇日 trạch nhật
♦ Chọn ngày lành. ◇Hồng Lâu Mộng : Vũ Thôn từ liễu Giả Chánh, trạch nhật đáo nhậm khứ liễu , (Đệ tam hồi) Vũ Thôn từ biệt Giả Chính chọn ngày đi nhận chức.