端莊 đoan trang
♦ ☆Tương tự: trang trọng .
♦ ★Tương phản: phóng đãng , điêu đạt , khinh phù .
♦ Đứng đắn trang nghiêm. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Hựu thị lưỡng cá tuyệt đại nữ tử: nhất cá diễm như đào lí, lẫm nhược băng sương; nhất cá quần bố thoa kinh, đoan trang tiếu lệ : , ; , (Đệ nhất hồi).