過年 quá niên
♦ Qua năm mới, qua đêm giao thừa (trừ tịch ). ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Biệt nhân gia đa hoan hoan hỉ hỉ quá niên, độc hữu tha gia phiền phiền não não , (Quyển bát).
♦ Đón mừng qua năm mới. ◇Phùng Mộng Long : Như kim dĩ thị niên chung tuế mộ liễu, thân tử nhược tại ngoại diện, tiện hảo tầm mịch ta đông tây quá niên , , 便西 (Sái tuyết đường , Tẩu tẩu hoàn hồn ).
♦ Sang năm. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Lão da kim niên trúng liễu cử, quá niên tái trúng liễu tiến sĩ, tương lai yếu phong công bái tướng đích , , (Đệ tam ngũ hồi).