彩雲易散 thải vân dị tán
♦ Ráng mây đẹp đẽ dễ tiêu tán. Tỉ dụ cảnh đẹp không tồn tại lâu dài. ◇Hồng Lâu Mộng : Tễ nguyệt nan phùng, thải vân dị tán. Tâm bỉ thiên cao, thân vi hạ tiện , . , (Đệ ngũ hồi).