來日方長 lai nhật phương trưởng
♦ Mai sau sẽ lớn lên tốt đẹp. ◇: Uông Do Đôn: Sanh dĩ sổ niên, tức túc thắng nhân sổ thập niên công lực, anh niên điều phát, lai nhật phương trưởng, vật xuyết kì cần, vật mãn kì chí, ngô an năng trắc kì sở chí tai , , , , , 滿, (Triệu Vân Tung âu bắc sơ tập tự ).