重逢 trùng phùng
♦ ☆Tương tự: tương phùng , tái hội . ★Tương phản: phân biệt , phân li , li biệt , hoát biệt .
♦ Gặp lại nhau. ◇Mao Thuẫn : Hảo bỉ đa niên bất kiến đích lão bằng hữu, tạc thiên thị đệ nhất thứ trùng phùng, thuyết bất hoàn na hứa đa li tình biệt tự , , (Tí dạ , Thập bát).