法螺 pháp loa
♦ Phạm: dharma-śaṅkha (pháp loa); śaṅkha (loa). Hán âm: Thương khư. Hán dịch: Kha , Bối , Lễ bối . Loa là cái tù và, cũng là 1 loại nhạc khí, ở Ấn Độ, làm bằng vỏ ốc, thổi để triệu tập quần chúng hoặc khi ra trận. Loa khi được thổi, tiếng vang đi rất xa và mạnh mẽ, dùng để ví dụ âm thanh đức Phật nói pháp, khắp đại chúng đều nghe rõ, hơn nữa, âm thanh ấy còn có năng lực hàng phục quân ma, cho nên gọi là Pháp loa .