Số Niên đại sáng tác Thể loại Tên tắt Tên chữ Tên đủ Tên tác giả Nhà xuất bản Niên đại ấn bản