Centre Nguyen Du viet thue-mail
Nguyen Du, Appel aux âmes errantes Bibliographie

Chiêu hồn Thập loại chúng sinh
(Appel aux âmes errantes)

Câu 081-092 : Kẻ rắp cầu chữ quý

Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý,
Dẫn mình vào thành thị lân la.
Mấy thu lìa cửa lìa nhà,
Văn chương đã chắc đâu mà trí thân.

Dọc hàng quán gặp tuần mưa nắng,
Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng.
Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng,
Anh em thiên hạ láng giềng người dưng.

Bóng phần tử xa chừng hương khúc,
Bãi tha ma kẻ dọc người ngang.
Cô hồn nhờ gửi tha phương,
Gió trăng hiu hắt lửa huơng lạnh lùng !

<< >>
(1-20) (21-32) (33-44) (45-56) (57-68) (69-80) (81-92) (93-116) (117-136) (137-152) (153-184)Chú thích :


Notes :

Ðầu trang (début page)