Centre Nguyen Du viet thue-mail
Nguyen Du, Appel aux âmes errantes Bibliographie

Chiêu hồn Thập loại chúng sinh
(Appel aux âmes errantes)

Câu 117-136 : Kìa những kẻ ...

Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,
Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi.
Thương thay cũng một kiếp người,
Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan.

Cũng có kẻ mắc oan tù rạc,
Gửi thân vào chiếu lác một manh.
Nắm xương chôn rấp góc thành,
Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi ?

Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé,
Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha.
Lấy ai bồng bế vào ra,
U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng.

Kìa những kẻ chìm sông lạc suối,
Cũng có người sẩy cối sa cây.
Có người leo giếng thắt dây,
Người trôi nước lũ kẻ lây lửa thành.

Người thì mắc sơn tinh thủy quái,
Người thì sa nanh khái ngà voi.
Có người có đẻ không nuôi,
Có người sa sẩy có người khốn thương.

<< >>
(1-20) (21-32) (33-44) (45-56) (57-68) (69-80) (81-92) (93-116) (117-136) (137-152) (153-184)Chú thích :


Notes :

Ðầu trang (début page)