Centre Nguyen Du viet thue-mail
Nguyen Du, Appel aux âmes errantes Bibliographie

Chiêu hồn Thập loại chúng sinh
(Appel aux âmes errantes)

Câu 137-152 : Gặp phải lúc ...

Gặp phải lúc lạc đường lỡ bước,
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau.
Mỗi người một nghiệp khác nhau,
Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ ?

Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi,
Hoặc là nương ngọn suối chân mây.
Hoặc là bụi cỏ bóng cây,
Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ.

Hoặc là nương thần từ Phật tự,
Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông.
Hoặc là mông quạnh đồng không,
Hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau re.

Sống đã chịu một bề thảm thiết,
Ruột héo khô da rét căm căm.
Dãi dầu trong mấy muôn năm,
Thở than dưới đất ăn nằm trên sương.

<< >>
(1-20) (21-32) (33-44) (45-56) (57-68) (69-80) (81-92) (93-108) (117-136) (137-152) (153-184)Chú thích :


Notes :

Ðầu trang (début page)