Centre Nguyen Du viet thue-mail
Nguyen Du, Appel aux âmes errantes Bibliographie

Chiêu hồn Thập loại chúng sinh
(Appel aux âmes errantes)

Câu 153-184 : Nhờ đức Phật ...

Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn,
Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra.
Lôi thôi bồng trẻ dắt già,
Có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh.

Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ,
Phóng hào quang cứu khổ độ u.
Khắp trong tứ hải quần chu,
Não phiền trút sạch oán thù rửa trong.

Nhờ đức Phật thần thông quảng đại,
Chuyển pháp luân tam giới thập phương.
Nhơn nhơn Tiêu Diễn đại vương,
Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh.

Nhờ phép Phật uy linh dõng mãnh,
Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao.
Mười loài là những loài nào ?
Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh.

Kiếp phù sinh như hình bào ảnh,
Có chữ rằng : "Vạn cảnh giai không".
Ai ơi lấy Phật làm lòng ,
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.

Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,
Của có khi bát cháo nén nhang.
Gọi là manh áo thoi vàng,
Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên.

Ai đến đó dưới trên ngồi lại,
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu.
Phép thiên biến ít ra nhiều,
Trên nhờ Tôn Giả chia đều chúng sinh.

Phật hữu tình từ bi phổ độ,
Chớ ngại rằng có có chăng chăng.
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng,
Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.

<< >>
(1-20) (21-32) (33-44) (45-56) (57-68) (69-80) (81-92) (93-116) (117-136) (137-152) (153-184)Chú thích :


Notes :

Ðầu trang (début page)