Bộ 32 土 thổ [5, 8] U+5777
Show stroke order khả, kha
 kě,  kē
◼ (Hình) § Xem khảm khả .
1. [坎坷] khảm kha, khảm khả