Bộ 64 手 thủ [8, 11] U+6368
Show stroke order xả
 shě
◼ (Động) Vứt bỏ, bỏ. ◎Như: xả thân hoằng đạo bỏ mình làm việc đạo, kiên trì bất xả cố giữ chẳng bỏ.
◼ (Động) Cho giúp, bố thí. ◎Như: thí xả đem tiền của giúp đỡ, thí xả cho giúp, bố thí (cũng viết là ).
◼ (Động) Rời, chia cách. ◎Như: luyến luyến bất xả quyến luyến không rời. ◇Hàn Dũ : Cố xả nhữ nhi lữ thực kinh sư (Tế thập nhị lang văn ) Nên biệt cháu mà lên trọ ở kinh đô.
1. [不捨] bất xả 2. [割捨] cát xả 3. [捨不得] xả bất đắc