Bộ 73 曰 viết [8, 12] U+6700
Show stroke order tối
 zuì
◼ (Danh) Tinh hoa, người, vật tài giỏi, tốt đẹp bậc nhất. § Nhà Hán khảo sát quan lại chia ra hai hạng, tối điện 殿: điện là kẻ không xứng chức, tối là kẻ tài giỏi. ◇Tư Mã Trát : Trường An giáp đệ đa, Xứ xứ hoa kham ái, Lương kim bất tích phí, Cạnh thủ viên trung tối , , , (Mại hoa giả ) Ở Trường An nhà giàu của vương tôn, quý tộc nhiều, Khắp chốn hoa đều đáng yêu, Vàng bạc đừng tiếc tiêu, Giành cho được đóa hoa đẹp nhất trong vườn.
◼ (Danh) Họ Tối .
◼ (Phó) Nhất, hơn cả, cùng tột. § Tương đương với: cực , vưu . ◎Như: tối hảo tốt nhất. ◇Sử Kí : Khởi chi vi tướng, dữ sĩ tốt tối hạ giả đồng y thực , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô) Khởi làm tướng, cùng với binh lính ở cấp thấp nhất, ăn mặc như nhau. ◇Sử Kí : Tam tử chi tài năng thùy tối hiền tai (Hoạt kê truyện , Tây Môn Báo truyện 西) Tài năng của ba ông, ai giỏi hơn cả?
◼ (Phó) Đúng lúc, chính tại. ◇Tư Không Đồ : Ngụy trung nghĩa sĩ hữu Phùng Yên, Du hiệp u tịnh tối thiếu niên , (Phùng Yên ca ).
◼ (Phó) Tổng cộng, tổng kê, tính gộp, nói chung. § Dùng như: phàm , tổng . ◇Sử Kí : Tối tòng Cao Đế đắc tướng quốc nhất nhân, thừa tướng nhị nhân, tướng quân, nhị thiên thạch các tam nhân , , , (Quyển ngũ thập thất, Giáng Hầu Chu Bột thế gia ) Tổng cộng kể từ Cao Đế có được tướng quốc một người, thừa tướng hai người, tướng quân và các chức quan bổng lộc hai ngàn thạch thóc, mỗi hạng ba người.
◼ (Động) Tụ hợp, gom góp. ◇Lục Du : Tối kì thi, đắc tam quyển , (Đạm Trai cư sĩ thi tự ) Gom những bài thơ của ông lại, được ba quyển.
1. [最大公約數] tối đại công ước số 2. [最高法院] tối cao pháp viện 3. [最後] tối hậu 4. [最後通牒] tối hậu thông điệp 5. [最初] tối sơ 6. [最少] tối thiểu 7. [最小公倍數] tối tiểu công bội số