Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F7E
20350.svg
Show stroke order dật
 yì
♦ (Danh) Hàng dật. Trong lễ định vua Thiên tử được bắt sáu mươi tư người múa bài bông, tám hàng, mỗi hàng tám người gọi là múa bát dật .
1. [八佾] bát dật 2. [佾生] dật sinh