Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+5429
21545.gif
Show stroke order phân
 fēn
♦ (Động) § Xem phân phó .
1. [吩咐] phân phó