Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+5429
21545.svg
Show stroke order phân
 fēn
♦ (Động) Phân phó dặn bảo (người trên dặn bảo kẻ dưới).