Bộ 30 口 khẩu [9, 12] U+558F
Show stroke order nhạ
 rě,  nuò
♦ (Động) Chắp tay vái đồng thời lên tiếng tỏ lòng kính trọng. ◇Tây du kí 西: Giá lưỡng cá hòa thượng (...) chẩm ma kiến ngã vương cánh bất hạ bái, nhạ tất bình thân, đĩnh nhiên nhi lập? (...) , , ? (Đệ nhị cửu hồi) Hai vị hòa thượng này (...) tại sao ra mắt quốc vương nhà ta mà không lạy, chỉ chào rồi đứng thẳng mình ngang nhiên ra như thế?
♦ Một âm là nặc. (Danh) Tiếng trả lời ưng chịu. § Cũng như nặc .
♦ (Thán) Ngữ khí có ý tứ, gây chú ý: kìa, này, v.v. ◎Như: nặc, na bất thị nhĩ đích y phục mạ? , kìa, đó chẳng phải là quần áo của ông à?
1. [唱喏] xướng nhạ